#StandWithUkraine

News · Jaunumi
 
Upward · Augsup Intro · Ievads News · Jaunumi Species · Sugas Topics · Temati Links · Saites Survey · Aptauja Tests ! · Testi ! No folkloras LV Dyes · Pigmenti Humor · Humors

 
 
Suillus grevillei Cortinarius praestans

Katru ilustrāciju klāsta papildinājumu vienai vai otrai sugu grupai šeit vairs neizziņojam. Par šādiem papildinājumiem sk. attiecīgās atzīmes mūsu vietnes lappusē Sugas .

Each and every minor addition to the visual content of species' descriptions is not re- ported here any more. For such additions, search red markings on the Species page.

2021.g. oktobris. Pievienotas 2 bērzlapju sugas - Maira bērzlape un žults bērzlape.

Oct, 2021. Two more Brittlegill species added: Russula fellea and Russula mairei.

2021.g. septembris. Viena suga, atbilstoši mūsdienu atziņām, ir sadalīta divās sugās.

Sep, 2021. Based upon recent research, a species has been split into two species.

2021.g. jūlijs. Pievienotas vēl trīs sugas.

July, 2021. Three more species added.

2021.g. 21.jūnijs. Izmesta suga, kura vairs netiek atzīta par tādu (tikai par varietāti).

June 2021. A species which isn't regarded as such any more, has been removed.

2021.g. februāris. Sākta kārtējā šīs vietnes paplašināšana. Šobrīd pievienotas 2 sugas.

Feb. 2021. Another upgrade of this website has been started: 2 more species added.

2020.g. apr.-jūn. Trim sugām paplašināts ilustrāciju klāsts.

Apr-Jun 2020. Visual content upgraded for three species.

2019.g. jūlijs. Pievienotas vēl 6 sugas.

Pievienoto vidū ir atmatenes un bērzlapes. Līdz ar to sugu kopskaits ir sasniedzis 223.

Divām sugām paplašināts ilustrāciju klāsts.

July 2019. Another six species added.

Additions include agarics and brittlegills. By that, the species total has reached 223.

Visual content upgraded for just 2 species.

2019.g. febr.-maijs. Pievienotas 16 sugas.

Līdz ar to sugu kopskaits ir sasniedzis 217. Pievienoto sugu vidū ir pārsvarā bērzlapes.

Feb-May 2019. Sixteen species added.

By that, the species total has reached 217. Brittlegills prevail among the additions.

2018. / 2019.gada ziemā. Paplašināts vai uzlabots ilustrāciju klāsts 33 sugām.

T.sk., pilnīgi pārveidots un stipri paplašināts (vairāk lpp., vairāk att.) šo sugu atainojums:
parastā plakanpiepe , Šveinica filcene , parastā aknene un briežu jumtene .

Late 2018 / early '19. Visual content has been upgraded for another 33 species.

The four most extensively upgraded fungi species (more pages and more photos) are:
Fistulina hepatica, Phaeolus schweinitzii, Ganoderma applanatum, Pluteus cervinus.

2018.gada aprīlī-maijā. Atkal paplašināts ilustrāciju klāsts un pievienotas 7 sugas

Ilustrāciju klāsts pilnīgots 12 sēņu sugām. Ir iekļautas vēl septiņas sugas (pienaines). Līdz ar to sugu kopskaits ir sasniedzis 201. Viena tematiskā sadaļa ir papildināta ar jauniem piemēriem.

Apr-May, 2018. Visual content has been upgraded and more species added.

Visual content has been upgraded for 12 species. Seven species have been added (milkcaps), the species total reaching 201.
Extra examples have been added to one thematic chapter.

2016.gada 17.decembrī. Vēl paplašināts ilustrāciju klāsts un pievienotas 8 sugas

Ilustrāciju klāsts pilnveidots vēl 36 sugām. Ir iekļautas vēl astoņas sugas (tīmeklenes). Līdz ar to sugu kopskaits ir sasniedzis 194. Trīs tematiskās sadaļas ir papildinātas ar jauniem piemēriem.

Dec 17, 2016. Visual content has been upgraded and more species added.

Visual content upgraded for 36 species. Eight species have been added (webcaps), the species total reaching 194 now.
Extra examples have been added to three thematic chapters.

2015.gada 21.augustā. Stipri paplašināts ilustrāciju klāsts un pievienotas 3 sugas

Papildu ilustrācijas pievienotas 86 sugām. Gan jaunajām, gan agrākajām ilustrācijām piekārtoti detālāki paraksti un skaidrojumi. Ir iekļautas vēl trīs sugas (to skaitā - arī ļoti retā bārkstainā mušmire). Līdz ar to sugu kopskaits mūsu vietnē sasniedzis jau 186.

Aug 21, 2015. Visual content has been greatly expanded, few species added.

More photos added to 86 species. Both the earlier photos and the additional ones have got more detailed captions and comments. Among the 3 species added, there is the very rare fungus Amanita strobiliformis. By that, the total has now reached 186.

2013.gada 30.aprīlī. Ilustrāciju klāsts ir vēlreiz papildināts, pievienotas jaunas sugas, navigācija padarīta loģiskāka.

Pats būtiskākais navigācijas uzlabojums:
 - lai no jebkuras lappuses kādas sugas   aprakstā uzreiz atgrieztos izvēlnē Sugas,
 - lai no jebkuras lappuses kādā tematiskā sadaļā uzreiz atgrieztos izvēlnē Temati,
tikai jāklikšķina galvenās izvēlnes taustiņš
Arī sugu "pāršķirstīšana", neatgriežoties ik reizi atpakaļ sugu izvēlnē, tagad iespējama no sugas apraksta jebkuras lappuses.

Ilustrāciju klāsts pilnveidots 32 sēņu sugām ar zināmu uzsvaru uz tām, kuras aug agrā pavasarī.

Vietnei pievienotas vēl trīs pavasara sēņu sugas; sugu skaits šādi ir sasniedzis 183.

Divas tematiskās sadaļas ir papildinātas ar jauniem piemēriem.

April 30, 2013. Visual content has been upgraded, 3 species have been added, and navigation has been streamlined.

The principal improvement to navigation is:
 - to return directly to Species menu from any page of a species' description,
 - or to return directly to Topics menu from any page of a thematic chapter,
one needs just to click the main menu key
Browsing of species (without jumping back to the species list) is now available from any page of a fungi species' description.

Visual content has been upgraded for 32 species with emphases on early spring species.

Three more species of spring fungi have been included, bringing the total to 183.

Extra examples have been added to two thematic chapters.

2012.gada 2.septembrī. Ilustrāciju klāsts ir pamatīgi pārstrādāts un papildināts, kā arī ir pilnveidota vietnes navigācija.

Ilustrācijas pilnveidotas šīm sugu grupām:
- it visām vietnē pārstāvētajām bekām (27)
- visām vietnē pārstāvētajām mušmirēm (9)
- lielākai daļai vietnē pārstāvēto piepju (13)
- atsevišķām sugām pēc mūsu izvēles (9)

Lai gan bērzu baraviku vairs ne visur atzīst par atsevišķu sugu, tomēr pievienota arī tā; sugu skaits tādējādi ir sasniedzis jau 180.

Plašāk pāstāvētajām sēņu sugu grupām ir ieviesta iespēja šo grupu sugas "šķirstīt", neatgriežoties ik reizi atpakaļ sugu izvēlnē.

Ar daudziem piemēriem papildinātas sešas tematiskās sadaļas.

September 2, 2012. Visual content of the website has been profoundly upgraded, and the navigation has been improved.

Visual content had been upgraded for
- all Boletes represented on this site (27)
- all Amanitas represented on this site (10)
- most polypores of those on this site (13)
- few other fungi species of our choise (8)

Though not regarded as a separate species by some any more, Boletus betulicola has been added, thus bringing the total to 180.

For the most widely represented groups of fungi species, browsing has been enabled (without jumping back to the species list).

A lot of examples have been added to six thematic chapters.

2011. gada 6 .decembrī. Pievienoti vair. papildu fotoattēli četrām sēņu sugām.

December 6, 2011. A number of photos have been added to four fungi species.

2011. gada 12. septembrī. Vietne ir pa- darīta draudzīgāka latviešu lietotājam. Šāds process vēl tiks mēķtiecīgi turpināts. Vietnes saturs pagaidām palicis nemainīts.

September 12, 2011. The website has been made more friendly to Latvians. The English interface is not compromised. The content of the site remains unchanged.

2010. gada 08. maijā. Vietne ir kārtējo reizi būtiski paplašināta. Pašlaik tajā ir aprakstītas un ilustrētas ar fotogrāfijām jau 179 sēņu sugas. Sugu klāsta papildinājumi sastāv no trim galvenajām kategorijām:
- aizsargājamās un citas ļoti retas sēnes,
- tipiskās pavasara un citas asku sēnes,
- vizuāli vai citādi interesantas sēnes.
Ir izveidota jauna sadaļa Fungi Folklore, kurā ietverti latviešu tautasdziesmu teksti, pasakas, teikas un ticējumi par sēnēm.   Sadaļa Fungi Humor ir stipri papildināta ar Jāņa Dreslera, Gata Šļūkas un citu autoru zīmētiem un rakstītiem darbiem, kuri skar sēņu tēmu. Turpat ir fragmenti no angliski iedziedātām humorīgām dziesmiņām par sēņu valstību. Visbeidzot, jaunajā sadaļā Fungi Dyes (Sēņu krāsvielas) tiek īsumā aprakstīts, kā ar sēnēm nokrāsot dziju.

May 08, 2010. The website has been upgraded once again. It comprises the descriptions and photographic images of 179 fungi species now. Most additions fall into three main categories:
- protected and other particularly rare fungi
- spring fungi and few other Ascomycetes
- visually (or otherwise) fascinating fungi
The entirely new Fungi Folklore chapter contains the lyrics of Latvian folk songs, fairy tails and believes about mushrooms. The upgraded Fungi Humor chapter now contains quite numerous mushroom-related cartoons and verses by prominent Latvian artists of those genres. The chapter also includes samples of light-hearted songs about fungi by English-singing performers. Another new chapter, called Fungi Dyes, tells how to dye wool with fungi pigments.

2009. gada 17. septembrī. Vietnei ir iz- veidots tīri latvisks pielikums senes.lv. Tajā ietvertas vairākas tādā vai citādā ziņā īpašu Latvijas sēņu sugu fotogalerijas.

September 17, 2009. A Latvian-only ap- pendix senes.lv has been published. It contains few galleries of species, which are more or less outstanding for Latvia.

2008. gada 31. maijā. Vietne ir vēlreiz pamatīgi uzlabota un paplašināta. Ir pievienotas jaunas sēņu sugas - dažādas sviestbekas, bērzubekas, zeltkātes, muš- mires, bērzlapes utt. Kopējais sēņu sugu skaits tādējādi ir dubultojies un sasniedzis jau 143. Ieviesta sadaļa  Fungi Specials (Īpašās tēmas), kurā apkopotas agrākās tematiskās sadaļas, proti, Raganu apļi, Vējslotas, Sēņu papilnam, kā arī jaun- izveidotās Sēņu mākslasdarbi, Sēnes
uz sēnēm
, Sēnes slēpjas, Sēnes ielas malā, Cieši kaimiņos. Sadaļa Fungi Jokes ir papildināta ar vairākām jaunām anekdotēm. Turklāt tagad no turienes var pāriet uz latvisko versiju Joki. Ja vēlaties pārbaudīt savas zināšanas par sēnēm, to varat izdarīt sadaļā Fungi Test LAT.

May 31, 2008. The website has been profoundly upgraded once again. The total number of represented species has doubled – now they count 143. Among species added, there various kinds of Suillus, Leccinum, Gomphidius, Amanita, Russula etc. A major chapter has been formed: Fungi Specials, which comprises both the earlier Fairy Rings, Witches’ Brooms and A Lot of Fungi, as well as some new ones: Artwork by Fungi, Fungi on Fungi, How Fungi Hide, Mainstreet Fungi, Close Neighbours. The existing Fungi Jokes chapter has several new fun stories added. If you would like to test your knowledge about the kingdom of fungi, you are welcome to the brand-new interactive Fungi Test ENG chapter.

2003. gada 31. jūlijā. Ir pievienotas vēl papildu sēņu sugas, tādas kā sarkanā mušmire un sarkstošā mušmire, zeltainā aleirija, kailā aplocene un bālais vilnītis, smailā stiklene, spurainā zvīnene, violetā tīmeklene, divkrāsu bērzlapene. Kopējais sēņu sugu skaits tagad ir sasniedzis 64. Turpināta fotogrāfiju digitālā uzlabošana, vairāki pavāji attēli aizvietoti ar labākiem, pievienoti daži jauni attēli. Sadaļā Fungi Index iekļauti sēņu nosaukumi arī vācu valodā. Sadaļā Fungi Jokes ir trīs jaunas karikatūras (ar tekstu angļu valodā), kā arī viens jauns animēts zīmējums.

July 31, 2003. More fungi species have been added, such as Amanita muscaria, Amanita rubescens, Aleuria aurantia, Le- pista nuda, Lactarius pubescens, Hygro- cybe conica, Pholiota squarrosa, Cortina- rius violaceus, Laccaria bicolor. The total number of species has reached 64 now. Digital enhancement of fungi photos has been continued, a number of earlier photos have been replaced, new ones have been added. German names of fungi have been included into Fungi Index chapter. More cartoons have been added to Fungi Jokes chapter, along with an animated drawing.

2003. gada 13. martā. Vietne ir tikusi atkal uzlabota. Liela daļa agrāko gadu fotogrāfiju ir digitāli uzlabota. Ir izveidota jauna sadaļa A Lot of Fungi (t.i., Sēņu papilnam!). Sugu aprakstiem ir pievienota vēl viena sēņu suga, kopskaitam tādējādi izaugot līdz 55. Sadaļa Fungi Jokes ir papildināta ar jaunu animēto zīmējumu.

March 13, 2003. The website has been improved once again. A number of earlier photographs of fungi have been digitally re- processed. A new chapter named A Lot of Fungi has been introduced. Another fungi species has been added, bringing the total to 55. A newly made animated drawing has been placed into Fungi Jokes chapter.

2002. gada 1. decembrī. Vietne ir pilnīgi pārveidota. Liela daļa vecāko fotogrāfiju ir digitāli uzlabotas, pieregulējot kontrastu, krāsas, asumu. Sugu apraksti ar vairākām fotogrāfijam katrā ir sadalīti pa lappusēm - galvenajā un papildlappusēs. Ir pievienotas jaunas sēņu fotogrāfijas un ietvertas jaunas sugas, to kopskaitam sasniedzot 54.

December 1, 2002. The website has been almost completely reconstructed. Virtually all earlier photographs of fungi have been digitally re-processed. Fungi species pages, containing several pictures, have been split into the basic page and the extension pages. A number of new species have been added, bringing the total to 54.

 

free hit counter